Fondex

Sobre mim Fondex được đăng ký với 25 cơ quan quản lý của EU * và được quản lý bởi các quy trình và thủ tục tốt nhất của MiFID. Fondex ™ là một tên thương mại của TopFX Ltd, được đăng ký là Công ty Đầu tư Síp (CIF) và được cấp phép bởi Cyprus Securities and Exchm/.
Ingressou
Sem ideias publicadas, porém existem ideias em outras versões regionais do TradingView
6
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
3
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
1
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
472
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
1
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
0
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
3600
0
3
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
1804
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
2585
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
89
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
69
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
32
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
2
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
182
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
3
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
2
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
2
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
3
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
7
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
5
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
673
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
5
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
4610
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
193
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
2
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
76
0
0
Mensagem Seguir Seguindo Desseguir
Tipo
Acesso ao script
Privacidade